Hiển thị và hiệu chỉnh các hệ tọa độ người dùng đã định nghĩa và chưa được đặt tên, lưu các hệ orthographic UCSs đã đặt tên, và chỉ định các biểu tượng UCS và các thiết lập cho các khung nhìn (viewports).

Đang xem: Con trỏ trong autocad bị nghiêng

Sau khi gọi lệnh Ucsman, hiển thị hộp thoại UCS

*

Trong hộp thoại UCS này có ba tabs

a) Named UCSs Tab

Liệt kê các hệ tọa độ người dùng và thiết lập UCS hiện hành.

Current UCS

Hiển thị tên của UCS hiện hành. Nếu UCS chưa được lưu và đặt tên, thì nó được liệt kê là UNNAMED.

UCS Names List

Liệt kê các hệ tọa độ được định nghĩa trong bản vẽ hiện hành. Nếu có nhiều khung nhìn và nhiều thiết lập UCS chưa đặt tên thì chỉ liệt kê UCS chưa đặt tên trong khung nhìn hiện hành.

Set Current

Thiết lập hệ tọa độ được chọn thành hiện hành (bằng cách kích đúp chuột vào tên của hệ trục hoặc kích phải vào tên của hệ trục rồi chọn Set Current).

Details

Hiển thị hộp thoại UCS Details (hình 2.19), ở đó hiển thị dữ liệu của hệ UCS. Bạn cũng có thể xem các chi tiết về hệ tọa độ được chọn bằng cách kích phải vào tên và chọn Details.

Rename

Để đổi tên một hệ tọa độ ta kích phải rồi chọn Rename. Bạn không thể đổi tên World UCS. Bạn cũng có thể rename một UCS bằng cách kích đúp chuột vào tên trong danh sách.

Delete

Kích phải vào tên của hệ trục rồi chọn Delete. Bạn không thể delete hệ World UCS.

*

b) Orthographic UCSs Tab

Khi chọn tab này thì xuất hiện trang

*

Lệnh UCSman trong AutoCAD – Quản lý các hệ tọa độ người dùng

Current UCS

Hiển thị tên của UCS hiện hành.

Xem thêm:

Liệt kê 6 hệ tọa độ vuông góc làm 6 mặt phẳng hình chiếu cơ bản được xác định trong bản vẽ hiện hành. Các hệ tọa độ vuông góc được xác định tương đối so với hệ UCS đã xác định trong danh sách Relative To.

Chỉ định hệ tọa độ chuẩn để xác định các hệ tọa độ vuông góc. Theo mặc định, WCS là hệ tọa độ chuẩn.

c) Settings Tab

Khi chọn tab này thì xuất hiện trang mới. Hiển thị và hiệu chỉnh các thiết lập biểu tượng hệ UCS và các thiết lập cùng lưu với khung nhìn.

*

UCS Icon Settings

Thiết lập hiển thị biểu tượng hệ UCS cho khung nhìn hiện hành.

On

Hiển thị biểu tượng hệ UCS trong khung nhìn hiện hành.

Display at UCS Origin Point

Hiển thị biểu tượng hệ UCS ở gốc của hệ tọa độ hiện hành trong khung nhìn hiện hành. Nếu tùy chọn này được xóa hoặc nếu gốc của hệ tọa độ không thấy trong khung nhìn thì biểu tượng của UCS được hiển thị ở góc trái dưới của khung nhìn.

Apply to All Active Viewports

Sử dụng các thiết lập biểu tượng UCS cho tất cả các khung nhìn kích hoạt trong bản vẽ hiện hành.

Xem thêm:

UCS Settings

Save UCS with Viewport

Lưu thiết lập hệ tọa độ cùng với khung nhìn.

Update View to Plan When UCS Is Changed

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *